Classic Statistiken

Spilerazau: 1
Dörfer insgesamt: 13 (13.00 je Spieler)
Spieler Dörfer: 483
Barbaredörfer: 557
Serverstatus: Gschlosse
Server Loufzit: 136 Täg
Spieler online: 0
Nachricht vrschickt: 261 (261.00 je Spieler)
Forebiträg: 1.519 (1519.00 je Spieler)
Truppebewegige: 0 (0.00 je Spieler)
Handelsbewegige: 0 (0.00 je Spieler)
Azau Stämm: 14
Azau Spieler i Stämme: 30
Pünkt insgesamt: 4.189.575 (4.189.575 je Spieler, 322.275 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 48.940.183
 • 36.615.320
 • 59.510.668
Truppe insgesamt:
 • 828.537
 • 732.414
 • 1,490 Mio.
 • 17.243
 • 643.210
 • 36.192
 • 63.003
 • 501
 • 247
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 828537
 • 732414
 • 1490155
 • 17243
 • 643210
 • 36192
 • 63003
 • 501
 • 247
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 63734
 • 56340
 • 114627
 • 1326
 • 49478
 • 2784
 • 4846
 • 39
 • 19
Nöischte Spieler: Berger
Nöischte Stamm: ---

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: am 11.07. um 15:24 Uhr