Classic Statistiken

Spilerazau: 336
Dörfer insgesamt: 364 (1.08 je Spieler)
Spieler Dörfer: 336
Barbaredörfer: 28
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 2 Täg
Spieler online: 21
Nachricht vrschickt: 317 (0.94 je Spieler)
Forebiträg: 329 (0.98 je Spieler)
Truppebewegige: 1 (0.00 je Spieler)
Handelsbewegige: 4 (0.01 je Spieler)
Azau Stämm: 23
Azau Spieler i Stämme: 122
Pünkt insgesamt: 53.727 (160 je Spieler, 148 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 309.392
 • 310.337
 • 334.519
Truppe insgesamt:
 • 1.203
 • 399
 • 83
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 3
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: cash
Nöischte Stamm: D-D-D

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 01:43 Uhr